You are here:  / Recenzje doktorskie

Recenzje doktorskie

  1. Gospodarka nieruchomościami jako czynnik w rozwoju gmin województwa małopolskiego, 2011, Autor rozprawy doktorskiej: Agnieszka Małkowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
  2. Konkurencyjność polskich produktów rolnych na tle pozostałych państw UE po akcesji do Wspólnoty, 2012, Autor rozprawy doktorskiej: Joanna Danilczuk-Zembrzuska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii
  3. Dochody a wydatki na żywność gospodarstw domowych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, 2013, Autor rozprawy doktorskiej: Marek Gałązka Tytuł, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii
  4. Wykorzystanie czynników innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw – na przykładzie branży rolno-spożywczej, 2013, Autor rozprawy doktorskiej: Anna Zych, Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania