You are here:  / Artykuły / Krzysztof Firlej / Publikacje / Źródła transferu wiedzy i technologii w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego

Źródła transferu wiedzy i technologii w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego

ScreenHunter_70 Apr. 19 17.55

Źródła transferu wiedzy i technologii w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego

THE TRANSFER OF KNOWLEDGE AND TECHNOLOGY IN ENTERPRISES OF THE FOOD INDUSTRY

ScreenHunter_163 May. 15 12.31 Pobierz plik z artykułem

Streszczenie: Celem badawczym artykułu było rozpoznanie źródeł transferu wiedzy i technologii w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego w latach 2007-2012. Zbadano wewnętrzne źródła transferu wiedzy i technologii, rolę rynku zewnętrznego, źródeł komercyjnych i sektora publicznego oraz ogólnych źródeł informacji. W przeprowadzonych badaniach wykorzystano kwestionariusz ankiety i stwierdzono, że najważniejszymi źródłami transferu wiedzy i technologii w badanych przedsiębiorstwach są: badania rynkowe, własny dział B+R, współpraca z dostawcami i klientami oraz szkolenia zewnętrzne. Najmniej przydatne okazały się: źródła pochodzące z przejmowanych przedsiębiorstw, współpraca z uniwersytetami i ośrodkami badawczymi, benchmarking i wspólne wyjazdy.

Słowa kluczowe: źródło, zarządzanie wiedzą, technologia, przemysł spożywczy.

Summary: The aim of this research article was to identify the sources of the transfer of knowledge and technologies possessed by enterprises in the food industry during the years 2007-2012. Internal sources of knowledge and technology transfer were examined as well as the role of the external market, commercial and public sectors and general sources of information. Over the course of this research a survey was conducted using a questionnaire and results indicated that the most important sources of knowledge and technology transfer in the surveyed enterprises are: market research, own R & D department, cooperation with suppliers and customers and external training. The least useful turned out to be: sources from acquired companies, cooperation with universities or research centers, benchmarking, and field trips.

Keywords: source, knowledge management, technology, food industry

YOU MIGHT ALSO LIKE


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/server784002/ftp/migracja/wp-site/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405