You are here:  / Artykuły / Krzysztof Firlej / Publikacje / Zarządzanie przedsiębiorstwami spożywczymi w dobie przemian globalnych

Zarządzanie przedsiębiorstwami spożywczymi w dobie przemian globalnych

ScreenHunter_201 Jun. 02 18.02

Zarządzanie przedsiębiorstwami spożywczymi w dobie przemian globalnych

Management of food companies in the era of global change

ScreenHunter_163 May. 15 12.31  Pobierz plik z artykułem

Słowa kluczowe: przemysł spożywczy, globalizacja, gospodarka rynkowa

Streszczenie:

Prezentowany artykuł omawia problematykę zarządzania przedsiębiorstwami spożywczymi, które autor omawia na tle przeprowadzonych badań w spółkach należących do indeksu WIG Spożywczy    w latach 2004-2011. Badane spółki funkcjonują w obszarze nowocześnie zorganizowanego przemysłu spożywczego, uwzględniającego realia i wymogi gospodarki rynkowej oraz standardy obowiązujące w Unii Europejskiej. Istniejące uwarunkowania wymusiły potrzebę synergicznego działania, wprowadzenie nowoczesnych metod i technik zarządzania oraz reorganizację i modernizację struktur, co przejawia się w profesjonalizacji zarządzania i wprowadzaniu zintegrowanych systemów zarządzania, jako jednego z rodzajów synergicznego działania w przedsiębiorstwach spożywczych. Menedżerowie badanych firm sygnalizują, że działania te wzmacniają ich potencjał produkcyjny, synergię i koordynację realizacji zamierzonych celów, wspomaganie pozyskiwania informacji, podejmowanie decyzji, wyznaczanie kierunków strategicznego rozwoju oraz wysokie ich pozycjonowanie na rynkach krajowych i zagranicznych.

Keywords: food industry, global changes, market economy

Summary:

Presented article discusses issues concerning management of food companies which the author discusses against the background of the research conducted in the companies belonging to WIG Food Industry Index in years 2004-2011. The examined companies function in the area of organized in a modern way food industry which takes into account realities and requirements of the market economy and the standards of the European Union. The existing conditions enforced the need for synergistic action, introduction of modern methods and techniques of management as well as reorganization and modernization of structures which all manifest themselves in professionalization of management and introduction of integrated management systems as a kind of synergistic action in the food companies. Managers of the examined companies indicate that these actions reinforce their production capacity, synergy and coordination of realization of intended goals, support of obtaining information, making decisions, determination of strategic development directions and their high positioning on domestic and foreign markets.

YOU MIGHT ALSO LIKE


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/server784002/ftp/migracja/wp-site/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405