You are here:  / Artykuły / Krzysztof Firlej / Publikacje / Zagrożenie upadłością przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce – na przykładzie spółek z indexu WIG spożywczy

Zagrożenie upadłością przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce – na przykładzie spółek z indexu WIG spożywczy

Orla Perć

(w:) Folia Pomeranae Technologiae Atetinensis, Oeconomica, 308(74)1, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin 2014, 63-72, współautorzy: A. Bargieł, M. Szymański; ISSN 2081-0644

THE RISK OF FAILURE OF THE FOOD PRODUCING COMPANIES IN POLAND – ON THE EXAMPLE OF COMPANIES LISTED ON WIG-FOOD INDUSTRY INDEX

ScreenHunter_163 May. 15 12.31 Pobierz plik z artykułem

 Streszczenie: Artykuł przedstawia ewaluację zagrożenia upadłością przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Głównym celem badań było wyłonienie przedsiębiorstw zagrożonych upadłością spośród wszystkich przedsiębiorstw wybranych do analizy. Realizacji powyższego zamierzenia badawczego posłużyły wybrane modele analizy dyskryminacyjnej. Obliczenia zostały dokonane na podstawie wyników finansowych wyselekcjonowanych spółek za rok 2012. Przeprowadzona analiza pozwoliła sformułować następujące wnioski: przetwórstwo przemysłowe rozpatrywane jako całość, nie jest wolne od problemu upadłości; 3 spośród 25 wyselekcjonowanych przedsiębiorstw należałoby uznać za zagrożone upadłością; choć zazwyczaj to brak płynności finansowej wymusza na przedsiębiorstwach ogłoszenie upadłości, to niska efektywność gospodarowania posiadanym majątkiem jest tym czynnikiem, który spycha je na jej skraj.

Słowa kluczowe: ryzyko upadłości, bankructwo, przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego w Polsce

Summary: Article presents evaluation of the risk of failure of the food producing companies listed on Warsaw Stock Exchange. The main objective of this study was to identify companies that are at risk of bankruptcy. In order to achieve this goal some discriminant models were chosen. The calculations were made based on financial results published by the chosen companies for year 2012. Subjects of the survey were group of 25 companies, listed on Warsaw Stock Exchange, creating WIG-Food Industry Index. The analysis allowed to conclude that food industry (considered as a whole) is not free from risk of failure. 3 out of 25 selected companies should be classified as in danger of failure. Even though lack of liquidity is the factor that forces companies to declare bankruptcy, lack of efficiency of using own assets is the factor that moves them on the brink of failure.

Key words: risk of failure, bankruptcy, food producing companies in Poland

YOU MIGHT ALSO LIKE


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/server784002/ftp/migracja/wp-site/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405