You are here:  / Artykuły / Badania naukowe / Publikacje / POTENCJAŁ I MOŻLIWOŚCI INNOWACYJNE POLSKICH REGIONÓW – POTENTIAL AND POSSIBILITIES OF INNOVATIVE POLISH REGIONS

POTENCJAŁ I MOŻLIWOŚCI INNOWACYJNE POLSKICH REGIONÓW – POTENTIAL AND POSSIBILITIES OF INNOVATIVE POLISH REGIONS

Piła 2015

ScreenHunter_163 May. 15 12.31  PL  Pobierz plik

Streszczenie: W artykule zaprezentowano ocenę potencjału i możliwości innowacyjnych regionów w Polsce. Problematyka innowacyjności regionów została zasygnalizowana w ujęciu teoretycznym i praktycznym, jako determinująca konkurencyjność gospodarki regionalnej. W artykule dokonano diagnozy poziomu innowacyjności województw w Polsce i procesów zachodzących w otoczeniu przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, które warunkują ich zachowania. Zależność ta znajduje odzwierciedlenie w realizacji celów strategicznych i operacyjnych przedsiębiorstw, co ma istotne znaczenie w rozwoju regionów. Przeprowadzone badania zostały wykonane na podstawie badania danych źródłowych, analizy i krytyki piśmiennictwa, a jako narzędzie badawcze zastosowane zostały kwestionariusze ankietowe. Stwierdzono, że podejmowane procesy innowacyjne wzmacniają konkurencyjność gospodarki regionalnej i przyczyniają się do pozycjonowania przedsiębiorstw na rynku lokalnym, regionalnym i krajowym, chociaż zjawisko to dotyczy wybranej grupy województw. Jednoznacznie można mówić o przyczynianiu się procesów zachodzących w otoczeniu w pozycjonowaniu przedsiębiorstw spożywczych zarówno na rynku lokalnym, regionalnym i krajowym. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły, że: województwo mazowieckie przoduje wśród województw w Polsce zakresie potencjału innowacyjnego, istnieje wysoki stopień zależności pomiędzy poziomem innowacyjności gospodarki regionalnej i oddziaływania na jej konkurencyjność, występuje istotny wpływ procesów gospodarczych i stopień ich oddziaływania na funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłu spożywczego.
Słowa kluczowe: innowacyjność, rozwój, regiony, procesy gospodarcze, funkcjonowanie przedsiębiorstw

Abstract: This paper presents an assessment of the potenial and possiblities of innovative regions in Poland. The issue of regional innovation was signaled in theoretical and practical aspects, as determinant of the regional economy competitiveness. The articel includes a diagnosis of the innovation level for voievodships in Poland as well as processes in food industry business environment which determine their behawior. The relationsship is reflected in the implementation of strategic and operational objectives of companies, which is important in the development of regions. The studies were made on the basis of an examination of the source data, analysis and critique of the subject literature, and as a research tool survey questionnaires were used. It was found that innovation processes undertaken strengthen the competitiveness of the regional economy and contribute to the positioning of companies in the local, regional and national level, although it affects a selected group of voievodships. We can definitively talk about contributing to processes occurring in the environment in the positioning of
food businesses both on the local, regional and national levels. The results of the study confirmed that: the Mazowieckie Voievodship locates in the Forefront of innovation potential of Poland, there is a high degree of dependence between the level of innovation of innovation of the regional economy and its impact on competitiveness, there is a significant impact of economic processes and the degree of their impact on the functioning of the food industry enterprises.
Keywords: innovativeness, development, regions, business processes, company performance

YOU MIGHT ALSO LIKE


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/server784002/ftp/migracja/wp-site/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405