You are here:  / Artykuły / Krzysztof Firlej / Publikacje / Operation conditions of Malopolska Region food businesses in the knowledge-based economy

Operation conditions of Malopolska Region food businesses in the knowledge-based economy

2012 Godolo

Operation conditions of Malopolska Region food businesses in the knowledge-based economy

ScreenHunter_163 May. 15 12.31  EN Download file

ScreenHunter_163 May. 15 12.31  PL  Pobierz plik z artykułem

Keywords:

knowledge management, innovation, competitiveness, food

Summary:

The article presents the extent to which knowledge management, and most of all human capital, has raising effect on the competitiveness of Polish enterprises of food industry, which was observed especially during our country’s full accession to the European Union. The main aim of the study was to analyze how knowledge resources and especially the quality of human capital in food enterprises can affect their development, organization, how it is used in the management unit, and whether the management of resources is proper. Also the issue of external conditions constraining influence on the functioning of these enterprises in the Malopolska province in the last three years was raised. Conclusions of the research have been recognized and supported by previously synthetically conducted: query of literature sources, analysis of statistical data, a questionnaire survey in selected enterprises of food industry, and the results were presented in graphical form and tables. Research conducted and presented results have helped to develop the following conclusions: Company management is still considered to be sufficient, by both managers and workers who say they see no need for changes in this area; Current strategies and visions of enterprises are well known to the managers and employees, what should lead to an increase in companies competitiveness, not only in local markets, but also international; In food enterprises of the Malopolska province, modernization of machinery, placing and management of new products and services are rare actions.

Słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą, innowacje, konkurencyjność, przemysł spożywczy

Streszczenie:

W artykule przedstawiono w jakim stopniu zarządzanie wiedzą, a przede wszystkim posiadany kapitał ludzki wpływają na podnoszenie poziomu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, co szczególnie zostało zauważone  w okresie pełnej akcesji naszego kraju do Unii Europejskiej. Głównym celem przeprowadzonych badań była analiza, w jaki sposób zasoby wiedzy, a przede wszystkim jakość kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach spożywczych mogą wpływać na ich rozwój, organizację, jak wykorzystuje się go w zarządzaniu jednostką oraz czy prawidłowe jest zarządzanie posiadanymi zasobami. Wnioskowanie z przeprowadzonych badań zostało ujęte syntetycznie, ale zostało podparte wcześniej przeprowadzonymi: kwerendą źródłową literatury, analizą danych statystycznych, badaniem kwestionariuszowym w wybranych przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego, a wyniki zaprezentowane w formie graficznej i tabelarycznej. Przeprowadzone badania pomogły opracować następujące wnioski: 1. sposób zarządzania firmą jest wciąż uważany za wystarczający, zarówno przez kadrę zarządzającą, jak i pracowników, którzy deklarują, że nie widzą potrzeby zmian w tym obszarze; 2. obecne strategie i wizje funkcjonowania przedsiębiorstw są dobrze znane przez kadrę zarządzającą i pracowników, co powinno prowadzić do wzrostu ich konkurencyjności, nie tylko na rynkach lokalnych, ale i międzynarodowych; 3. w przedsiębiorstwach przemysłu rolno – spożywczego w województwie małopolskim rzadko występują działania w obszarze modernizacji parku maszynowego, wprowadzania na rynek nowych produktów i usług; 4. respondenci bardzo wysoko ocenili poziom jakości kwalifikacji i umiejętności zatrudnionych pracowników, co miało miejsce zarówno w pierwszym, jak i drugim etapie badania.

YOU MIGHT ALSO LIKE


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/server784002/ftp/migracja/wp-site/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405