You are here:  / Artykuły / Krzysztof Firlej / Publikacje / Ocena konkurencyjności i szans rozwoju przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego w warunkach unijnych

Ocena konkurencyjności i szans rozwoju przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego w warunkach unijnych

RN KPSW 2010

Ocena konkurencyjności i szans rozwoju przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego w warunkach unijnych

ASSESSMENT OF COMPETITIVENESS AND DEVELOPMENT OF BUSINESS OPPORTUNITIES OF AGRI-FOOD INDUSTRY IN THE EU CONDITIONS

ScreenHunter_163 May. 15 12.31 Pobierz plik z artykułem

Słowa kluczowe: agrobiznes, przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego, rozwój

Streszczenie: W artykule została dokonana ocena konkurencyjności i szans rozwoju przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego w warunkach unijnych. Jako, że przedsiębiorstwa przemysłu rolno-spożywczego są nierozerwalnie związane z funkcjonowaniem całego sektora agrobiznesu wcześniej dokonano wyeksponowania mocnych i słabych stron sytuacji wewnętrznej agrobiznesu w fazie pełnego członkostwa w Unii Europejskiej w 2010 r. Przeprowadzono także badania dotyczące diagnozy relatywnych korzyści konkurencyjnych działów o strategicznym znaczeniu dla agrobiznesu tj. rolnictwa i przemysłu spożywczego. Były to badania porównawcze dla wcześniej przeprowadzonych w roku 2007, a więc w 3 lata po przystąpieniu Polski do grupy państw członkowskich Unii Europejskiej. Artykuł kończą wnioski na temat czynników wpływających na zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przemysłu rolno -spożywczego w województwie małopolskim, które zmodyfikowały ich strategie działania w ostatnich 3 latach.

Key words: agribusiness, food industry enterprises, development

Summary: In this article competitiveness and enterprise development opportunities for agribusiness – food in terms of the EU have been assessed. As agribusiness companies – food are inextricably linked to the functioning of the entire agribusiness sectors visibility, strengths and weaknesses of the internal situation of agribusiness in the phase of full membership in the European Union in 2010 have been previously underlined. There were also studies carried out on the relative benefits of competing diagnostic departments of strategic importance for agri-business, i.e. agriculture and food industry. This was a comparative study with the previously conducted in 2007, so in three years after the Polish accession to the group of Member States of the European Union. The article ends with conclusions about the determinants of changes in the functioning of the agribusiness – food in Malopolska, which have altered their strategies in the last 3 years.

YOU MIGHT ALSO LIKE


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/server784002/ftp/migracja/wp-site/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405