You are here:  / Artykuły / Krzysztof Firlej / ECONOMIC CONDITIONS OF THE FUNCTIONING OF THE FOOD INDUSTRY COMPANIES IN POLAND

ECONOMIC CONDITIONS OF THE FUNCTIONING OF THE FOOD INDUSTRY COMPANIES IN POLAND

ScreenHunter_67 Apr. 19 15.17

ECONOMIC CONDITIONS OF THE FUNCTIONING OF THE FOOD INDUSTRY COMPANIES IN POLAND

ScreenHunter_163 May. 15 12.31 EN Download article

Key words: economic conditions, competitive advantage, the food industry, innovation

Abstract: The present article examines the extent to which the processes taking place in the economy, and closer to the business environment of the food industry in Poland affect their performance and competitiveness. The study was conducted on a representative sample of 267 enterprises of the food industry in the years 2012 and 2013. The research noted that: enterprises of the food industry operate in a highly competitive market, the Polish membership in the European Union has influenced a major change in the methods, ways and standards of production and the market pressure applied to the implementation of innovations that changed the image of Polish food industry. It was also found that in the area of determining the degree of impact on processes in the areas close to the surveyed enterprises, their function to the greatest extend was affected by: the level of competition between companies, the bargaining power of buyers and bargaining power of suppliers.

ScreenHunter_163 May. 15 12.31 Pobierz plik z artykułem

Słowa kluczowe: uwarunkowania ekonomiczne, przewagi konkurencyjne, przemysł spożywczy, innowacyjność

Streszczenie: W prezentowanym artykule zbadano, w jakim stopniu procesy zachodzące w gospodarce, i w bliższym otoczeniu przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce wpływają na ich funkcjonowanie i konkurencyjność. Badania zostały przeprowadzone na reprezentatywnej grupie 267 przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w 2012 i 2013 roku. W wyniku przeprowadzonych badań zauważono, że: przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego funkcjonują na silnie konkurencyjnym rynku, członkostwo Polski w Unii Europejskiej wywarło poważne zmiany w metodach, sposobach i standardach produkcji i na rynku wystąpiła presja na wdrażanie innowacji, która zmieniła obraz polskiego przemysłu spożywczego. Stwierdzono także, że w obszarze określenia stopnia oddziaływania procesów zachodzących w bliższym otoczeniu badanych przedsiębiorstw, na ich funkcjonowanie w największym stopniu oddziałują: poziom rywalizacji występujący pomiędzy przedsiębiorstwami, siła przetargowa nabywców oraz siła przetargowa dostawców.

YOU MIGHT ALSO LIKE


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/server784002/ftp/migracja/wp-site/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405