You are here:  / Artykuły / Krzysztof Firlej / Publikacje / ANALYSIS OF THE FACTORS INCREASING THE COMPETITIVENESS OF THE FOOD INDUSTRY ENTERPRISES RESULTS

ANALYSIS OF THE FACTORS INCREASING THE COMPETITIVENESS OF THE FOOD INDUSTRY ENTERPRISES RESULTS

ScreenHunter_65 Apr. 19 13.56

ANALYSIS OF THE FACTORS INCREASING THE COMPETITIVENESS OF THE FOOD INDUSTRY ENTERPRISES RESULTS

ScreenHunter_163 May. 15 12.31 EN Download article

Keywords: competitiveness, innovation, food industry.

Abstract: The article presents a synthetic analysis of key factors influencing the competitiveness of enterprises of the food industry in Poland. Conclusions are the result of the study based on the analysis of 267 enterprises functioning in the food industry in Poland. It was found that in the period 2006-2011 the most important process influencing business was growing competitiveness in the market, followed by implementation of innovation and Poland membership in the European Union.

The study and collected data and their analysis, allowed for the implementation of the objective in this study and to draw the following conclusions: 1. In the surveyed enterprises of the food industry the role of knowledge and the diffusion of innovation as the main factors influencing the development of enterprises do not always plays a leading role; 2. The most important process of the reacting on businesses was increasing competition in the market and only later focus on innovation and implementation and Polish membership in the European Union; 3. The study and analysis have shown that innovation processes are often random in nature and have the significant impact on the internal factors of the enterprise and do not affect its environment.  4. Among the implemented actions innovations were proved to be dominant in terms of both numerical and basket -adjusted innovation at the firm level, with the expansion of their range which magnified expenditures.

ScreenHunter_163 May. 15 12.31 PL Pobierz plik z artykułem

Słowa kluczowe: konkurencyjność, innowacje, przemysł spożywczy.

Abstrakt

W artykule zaprezentowano syntetyczną analizę najważniejszych czynników mających wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce. Wnioski wynikające z przeprowadzonych badań wynikają z analizy funkcjonowania próby 267 przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce. Stwierdzono, że w latach 2006-2011 najważniejszym procesem oddziałującym na działalność przedsiębiorstw była nasilająca się konkurencja na rynku, a dopiero w dalszej kolejności presja na wdrażanie innowacji i członkostwo Polski w Unii Europejskiej.

Przeprowadzone badania i zgromadzone dane oraz ich analiza, pozwoliły na realizację założonego w niniejszym opracowaniu celu oraz wysunięcie następujących wniosków:

  1. W badanych przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego rola zasobów wiedzy i dyfuzji innowacji, jako głównych czynników wpływających na rozwój przedsiębiorstw nie zawsze odgrywa pierwszoplanową rolę;
  2. Najważniejszym procesem oddziaływującym na działalność przedsiębiorstw była nasilająca się konkurencja na rynku, a dopiero w dalszej kolejności nacisk na wdrażanie innowacji i członkostwo Polski w Unii Europejskiej;
  3. Przeprowadzone badania i ich analiza wykazały, że procesy innowacyjne często mają charakter przypadkowy, a znaczący wpływ na nie mają czynniki wewnętrzne przedsiębiorstwa i jego otoczenie.
  4. Wśród wdrażanych dominujące okazały się pod względem zarówno liczbowym, jak i kosztowym innowacje na poziomie firmy, a wraz z poszerzaniem się ich zasięgu powiększały się również nakłady na nie ponoszone.

YOU MIGHT ALSO LIKE


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/server784002/ftp/migracja/wp-site/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405