You are here:  / Książki / Książki i współautorstwo książek 2011-2013

Książki i współautorstwo książek 2011-2013

 1. CCAC North Library9 2008Firlej K., The Impact of Service Offshoring on the Rise in Employment in a Post Accession Period (w:) The Impact of Service Offshoring on the Rise in Employment in a Post Accession Period, Uniwersity of Hradec Králové, Hradec Králové, 2013, ISBN: 978-80-7435-251-5, współautorstwo rozdziału
 2. Firlej K., 3. Potencjał konkurencyjny – wybrane elementy  (w:) Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności,  Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 2013, ISBN: 978-83-7658-387-7, autorstwo samodzielne rozdziału
 3. Firlej K., Franchising as a Modern Business Model for Small and Medium-Sized Trade Enterprises in Poland (w:) Franchising as a Modern Business Model for Small and Medium-Sized Trade Enterprises in Poland, University of Hradec Králové, Hradec Králové, 2013, ISBN: 978-80-7435-251-5, współautorstwo rozdziału
 4. Firlej K., 2. Przemysł spożywczy na tle wybranych sektorów gospodarki narodowej w dobie ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego (w:) Procesy dostosowawcze polskiego przemysłu spożywczego do zmieniającego się otoczenia rynkowego, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 2012, ISBN: 978-83-7658-260-3, współautorstwo rozdziału
 5. Firlej K., Tworzenie wspólnej polityki rolnej jako elementu wzmacniającego poziom bezpieczeństwa żywnościowego i rozwoju regionów (w:) Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. – część II,, (red.) Harańczyk A., Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa, 2012, ISBN: 978-83-89693-19-1, autorstwo samodzielne rozdziału
 6. Firlej K., Implementacja zintegrowanych systemów zarządzania w wybranych spółkach z indeksu WIG Spożywczy (w:) Metody badania i modele rozwoju organizacji, (red.) Stabryła A., Woźniak K., Wawak S., MFiles.pl, Kraków, 2012, ISBN: ISBN 978-83-931128-9-0, współautorstwo rozdziału
 7. Firlej K., Company Management in the Knowledge-Based Economy in Malopolska (w:) Management – Leadership – Strategy – Competitveness, Rosental Kft., Godollo, 2012, ISBN: 978–963-269-294-4, współautorstwo rozdziału
 8. Firlej K., Przemysł spożywczy na tle wybranych sektorów gospodarki narodowej w dobie ogólno-światowego kryzysu gospodarczego (w:) Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej – Program Wieloletni 2011-2014, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 2012, ISBN: 978, współautorstwo rozdziału
 9. Firlej K., Ewolucja systemu doradztwa rolniczego Unii Europejskiej ostatniej dekady (w:) Konkurencyjność i usługi w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2012, ISBN: ISSN 1640-6818; 1896-382X, współautorstwo rozdziału
 10. Firlej K., Knowledge Management and Diffusion of Innovations In the Process of Restructuring Agriculture and Food Industry Companies (w:) Knowledge Management and Diffusion of Innovations In the Process of Restructuring Agriculture and Food Industry Companies, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, Ostrołęka, 2012, ISBN: 978-83-929620-7-6, autorstwo samodzielne rozdziału
 11. Firlej K., 4. Company Management in the Knowledge-Based Economy in Malopolska; Zarządzanie przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wie (w:) Human Resource Management and Corporate Competitiveness, Szent Istvan University, Godolo, Węgry, Godolo, 2012, ISBN: 978-963-269-327-9, współautorstwo rozdziału
 12. Firlej K., Operation Conditions of Food Businesses In the Knowledge-Based Economy (w:) Human Resource Management and Corporate Competitiveness, Szent Istvan University Publishing, Godolo, 2012, ISBN: 978-963-269-327-9, współautorstwo rozdziału
 13. Firlej K., Procesy restrukturyzacji handlu w Polsce na tle tendencji światowych, [w:] Globalne i regionalne wyzwania restrukturyzacji prze (w:) Globalne i regionalne wyzwania restrukturyzacji przedsiębiorstw i gospodarek, (red.) Borowiecki R., Dziura M., Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków, 2012, ISBN: ISBN 978-83-62511-86-0, współautorstwo rozdziału
 14. Firlej K., Wizja rozwoju rolnictwa Polski południowo – wschodniej w okresie do 2050 roku (w:) Wybrane problemy wizji rozwoju wsi i rolnictwa w pierwszej połowie XXI wieku, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 2011, ISBN: 978-83-7658-203-0, autorstwo samodzielne rozdziału
 15. Firlej K., 11. Wyniki finansowe jako element oceny konkurencyjności spółek WIG – Spożywczy (w:) Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (1), Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 2011, ISBN: 978-83-7658-190-3, współautorstwo rozdziału
 16. Firlej K., Problemy infrastruktury drogowej Polski w okresie poakcesyjnym (Problems of polish Road infrastructure Turing the post-accession (w:) Inwestycje i nieruchomości. Wyzwania XXI wieku., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, 2011, ISBN: 978-83-62511-80-8, współautorstwo rozdziału
 17. Firlej K., Impact of globalization on the operations of enterprises of WIG – Food Index (Wpływ globalizacji na funkcjonowanie przedsięb (w:) Ekonomický rozvoj a management regionů,, Universty of Hradec Kralove, Hradec Kralove, 2011, ISBN: 978-80-7435-100-6, autorstwo samodzielne rozdziału
 18. Firlej K., The role of privatization and restructuring in the development of National Sugar Joint Stock Company (Krajowa Spółka Cukrowa S (w:) Developmental Challenges of Contemporary Economies, (red.) Borowiecki R., Rojek T., Foundation of the Cracow University of Economics, Kraków, 2011, ISBN: 978-83-62511-60-0, autorstwo samodzielne rozdziału
 19. Firlej K.,  1. Impact of management professionalization on competitiveness of agricultural and food companies (w:) Contemporary management challenges in the transition period the perspectives of Poland and Spain, (red.) Teczke J., Łyszczarz H., Buła P., Cracow School of Business, Cracow University of Economics, Cracow-Granada, 2011, ISBN: 978-83-927903-7-2, autorstwo samodzielne rozdziału
 20. Firlej K., Aspekty innowacyjności jako instrument konkurencyjności regionu małopolskiego (w:) Aspekty innowacyjności jako instrument konkurencyjności regionu małopolskiego, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz, 2011, ISBN: 1732-324X, autorstwo samodzielne rozdziału